IFR

About
About IFR

Employer Details

  • Type: Direct Employer
  • Industry: Others
  • No. Employees: 51 to 100

Address

manila pasay 1101,International, International

What we do

ပြည်ပအလုပ်တကယ်လုပ်ချင်သူများအတွက်ပါ
Developerဝန်ထမ်း ကျား/မ (၅)ဦး
✅အသက်၂၁နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်
✅အထက်တန်း သိုမဟုတ် English Basicရရမည်
✅ကွန်ပျူတာလက်ကွတ်ရရမည်
✅တရားဝင်Passport(PV/PS)ရှိရမည်
လစာ ၂၅-၅၀ သိန်း(နေစားငြိမ်း)
Online Customer Service ကျား/မ (၃)ဦး
✅အသက်၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်
✅Chinese HSK4ရေးပြောဖတ်ရရမည်
✅တရုတ်စာကွန်ပျူတာလက်ကွတ်တက်သူ
✅တရားဝင်Passport(PV/PS)ရှိရမည်
လစာ ၄၅-၈၀ သိန်း(နေစားငြိမ်း)
IFR Awards